Epistrophella euchroma Kowarz, 1885

Photo from Epistrophella euchroma

Africa Asia Europe Middle East South America USA World

Biotoop:

Flight period: 578

Larvae: 1448

Remark(s): syn. Meligramma